Untitled Document

V znanju je moč

NAVODILA-POSTOPEK  pridobitve trenerskega kartona 2015/16 za trenerje ekip v tekmovanjih SKL-slovenskih košarkarskih ligah  

Izdajanje trenerskega kartona/licence  za vodenje ekipe v tekmovanjih SKL  bo potekalo v skladu z določili veljavnega „Pravilnika o licenciranju trenerjev za vodenje košarkarskih ekip v Sloveniji« in po sprejetih določilih SS-strokovnega sveta KZS  in IO-izvršnega odbora  ZKTS.
Trenerske kartone/licence podeljuje na 1. stopnji Svet  trenerjev ZKTS,  na 2. stopnji pa odloča IO ZKTS. Potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani ZKTS – aplikacija »Moj profil«, preko katere morate oddati zahtevek za karton.

 • Osnovni pogoj za pridobitev trenerskega kartona je polnopravno članstvo v ZKTS; 
 • kot dokazilo pa služi članska izkaznica ZKTS z vpisanim potrdilom o plačani članarini za tekoče leto. 
 • Za včlanitev v ZKTS  mora trener-kandidat izpolniti in podpisati pristopno izjavo ter  
  dostaviti vse,  na obrazcu pristopne izjave,  navedene priloge. 
 • Nadalje je potrebno izpolniti/urediti še naslednje:
  •  administrativni del:  na sedež ZKTS dostaviti z redno pošto v celoti izpolnjen in podpisan obrazec „Zahtevek za pridobitev trenerskega kartona za vodenje ekipe v Sloveniji«; 
   (Obvezna izpolnitev preko aplikacije »Moj profil«)
   *  kategorije ekip so že vpisane na obrazcu – ustrezno se označi;  
   ** nepopolno izpolnjene obrazce bomo zavrnili;
  • trenerska izobrazba (usposobljenost):  že vpisana na obrazcu - izpolni ustrezno rubriko in kot dokazilo priloži fotokopijo uradne diplome. (če le-ta še ni v arhivu ZKTS)
  • strokovno izpopolnjevanje: izpolni rubriko, navedeno na obrazcu »Zahtevek za…«
 • prisotnost na, za tekočo sezono,  razpisanih licenčnih seminarjih;
 • za trenerje ekip U15, U13, U11 in U9  je zahtevana tudi prisotnost na projektu SS KZS (treningi in tekme regijskih selekcij), za kontrolo prisotnosti pa je pristojno vodstvo projekta. (PREBERI VEČ)
 • Ostala določila:
  Vsak, z redno pošto,  prejet  Zahtevek za izdajo trenerskega kartona obravnava pristojna Komisija individualno (za vsakega trenerja posebej).  
  V primeru, da trener ne izpolnjuje zahtevane pogoje, se lahko uporabi naslednje možnosti:
  • izda se trenerski karton s časovno omejitvijo (začasni);
  • neizpolnjeni pogoj za pridobitev trenerskega kartona se lahko trenerju opraviči tudi z izdelavo     in pozitivno ocenjene seminarske naloge; za to obliko opravičila se mora na naslov ZKTS prijaviti trener sam,  temo seminarske naloge pa določi Svet trenerjev pri ZKTS, ki bo nalogo tudi pregledal in ocenil;
  • neizpolnjevanje pogojev se finančno ovrednoti s plačilom ustrezne pristojbine oz. takse;
  • izdajo trenerskega kartona za tekočo sezono se zavrne oz. se ne izda.

Ekipe v tekmovanjih SKL lahko vodijo le trenerji z izdanim veljavnim trenerskim kartonom. Kontrolo trenerskega kartona na ligaških tekmah SKL bo opravil tehnični komisar tekme oz. prvi sodnik, ki bo o tem poročal vodstvu tekmovanja;  le-to bo kršiteljem izrekalo kazni v skladu z disciplinskimi določbami  TP-Tekmovalnih propozicij  KZS.
Klub, katerega trener v celoti izpolnjuje vsa predpisana določila za pridobitev trenerskega kartona v kategoriji od U9 do U15,  bo oproščen plačila takse za pridobitev trenerskega kartona.

Za izdane trenerske kartone za vodenje ekipe v tekmovanju SKL pred začetkom sezone,  bo ZKTS klubom izdala račun za plačilo ustrezne takse za pridobitev trenerskega kartona,  
za izdajo trenerskega kartona med sezono pa mora biti taksa poravnana že pred izdajo /kot avans-predplačilo/ trenerskega kartona,  klub pa mora imeti poravnane vse zapadle finančne obveznosti. 

Če Komisija za izdajo trenerskih kartonov pri Svetu trenerjev ZKTS,   v primeru neizpolnjevanja zahtevanega pogoja za pridobitev trenerskega kartona,  manjkajoči pogoj  spremeni v možnost plačila ustreznega finančnega nadomestila – plačilo PRISTOJBINE,   mora biti znesek nadomestila poravnan že pred  izdajo trenerskega kartona. 
(o višini zneska bo obveščen trener in klub/društvo za katerega se izdaja trenerski karton) 

Datumi, do katerih morajo biti oddani zahtevki za posamezno kategorijo so naslednji:
U9 in U11 – 10. 12. 2015;
U13, U15, U17, U19 – 28. 8. 2015;
Članske kategorije – 22. 9. 2015;

Klubi in trenerji, ki bodo oddali zahtevke po predvidenem datumu, lahko komisar tekmovanja sankcionira zaradi vodenja tekem brez ustreznega kartona.
Navodila so bila sprejeta na seji IO ZKTS dne 25. 05. 2015.
Ljubljana,  25. 05. 2015
ZKTS-Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije    
in
SS-strokovni svet  Košarkarske zveze Slovenije