Untitled Document

Trener

INFORMATIVNA PRIJAVA

POVEZAVA DO RAZPISA

S TO USPOSOBLJENOSTJO LAHKO KANDIDAT VODI EKIPE U19 IN MLAJŠE, TER ČLANE V 3. SKL

Vsebinski del programa

Opis in namen

V besedilu uporabljeni izrazi trener, trener mladih, kandidat, tečajnik in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Temeljni cilji:

 • seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in košarkarskih krožkih srednjih šol
 • usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, mladink in članic)

Trajanje usposabljanja: 90 ur in sicer

 • 40 ur (specialne vsebine),
 • najmanj 50 ur nadzorovane prakse v klubu.

Program sta sestavila dr. Frane Erčulj in dr. Brane Dežman. Sprejet je bil na izvršnem odboru Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije 5.10.2011.
Program bo izvajala Košarkarska zveza Slovenije ali druga organizacija, ki jo pooblasti Košarkarska zveza Slovenije.
Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci:
Vodja programa usposabljanja je dr. Frane Erčulj. Specialne vsebine bodo izvajali priznani strokovnjaki s področja košarke, ki jih bo predlagal vodja programa usposabljanja.
Predvideni obseg vpisa: 15 do 30 kandidatov letno

Pogoji vpisa

Kandidat mora za prijavo na usposabljanje za pridobitev naziva Trener košarke izpolnjevati naslednje pogoje:

 • naziv Trener košarke mladih  (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7) ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1,2 in 3 in/ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični del najmanj 9),
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali  eno leto izkušenj pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij.

Pogoji napredovanja

 

Znanje bo ocenjeno z ocenami od 1 do 10. Kandidati, ki bodo imeli povprečno oceno vseh izpitov najmanj 8, bodo lahko nadaljevali usposabljanje na naslednji stopnji za naziv Trener
košarke 1. razreda.

Pogoji dokončanja

Kandidat morajo za pridobitev naziva Trener košarke opraviti naslednje obveznosti:

 • opravljene izpite iz specialne kondicijske, tehnično-taktične priprave, izpite lahko kandidat opravlja pisno ali ustno v dogovoru z vodjo usposabljanja
 • pozitivno ocenjeno seminarska naloga (okvirni letni načrt treniranja za izbrano moštvo),
 • kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne reprezentance mlajših starostnih kategorij, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba.
 • Naziv TRENER prejmejo tudi študenti FŠ (program Športna vzgoja), ki so opravili vse obveznosti pri izbirnem predmetu Košarka 4 – 12 KT.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke.
Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

Opombe in literatura

Študijska in izpitna literatura:

 • Dežman, B. s sodelavci (1998). Stanje in smernice razvoja košarke v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za šport.
 • Dežman, B. (2004). Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Erčulj, F. (1999). Conske in kombinirane obrambe ter napadi proti njim. Ljubljana: Inštitut za šport.
 • Erčulj, F. (2007). Odkrivanje, vtekanje in preigravanje centra (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Wissel, H. (1994). Steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Trninić, S. (1996). Analiza i učenje košarkaške igre. Pula: Vikta d.o.o.
 • Wooten, B. (1992). Coaching Basketball Successfully. Champaign: Leisure Press.
 • Wilkens, L. (1998). Kondicijska priprava (prevod). Domžale: KK Helios
 • Bračič, M. (2007). Razvijanje moči s prostimi utežmi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Čoh, M. in Bračič, M. (2010). Razvoj hitrosti v kondicijski pripravi športnika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Čoh, M. (2007). Streching (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštittu za šport.
 • NBCCA (2007). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Brittenham, G. (1996). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Paye, B. (1996). Playing the post. Basketball Skills and Drills. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Bompa, T. (1999). Theory an Methodology of Training (4th edition). Champaign, IL: Human kinetics.
 • Brzycki, M., Brown, S. (1993). Conditioning for Basketball. Masters Press.
 • Smith, D. (1999). Basketball. Multiple offense and defense. San Francisco: Peason Education.
 • Krause, J.V., Meyer, D., Meyer, J (1999). Basketball. Skills & Drills. Champaign, IL: Human kinetics.
 • ASEP (2007). Coaching basketball. Techical and tactical skills. Champaign, IL: Human kinetics.
 • Vsa elektronska gradiva na spletni strani ZKTS (http://www.kosarkarski-trenerji.com/)
 • Vsa gradiva iz knjižnice in videoteke ZKTS
 • Trenerski bilten TRENER KOŠARKE
 • Strokovna revija ASSIST FIBA Magazine (www.fiba.com)

 

 

Predmetnik

Predmet

Št. ur

Opis predmeta

Nosilec

Predavatelj(i)

Specialna kondicijska priprava 2

6

(2 uri predavanj, 4 ure vaj) Razvoj osnovnih in specialnih kondicijskih sposobnosti pri mladinskih in članskih košarkarjih. Specialna diagnostika kondicijskih sposobnosti.

Dr. Frane Erčulj

Slavko Vujin,
Dr. Mitja Bračič

Tehnična priprava 2

8

(3 ure predavanj, 5 ur vaj) Značilnosti tehnike gibanja posameznih tipov košarkarjev. Trening kompleksnih tehničnih elementov z žogo (vodenje, meti, podaje, lovljenje, varanja) in brez nje.

Dr. Frane Erčulj

Janez Drvarič,
Tone Krump,
Mario Gerjević,
Sašo Sekulič

Taktična priprava 2

22

(8 ur predavanj, 14 ur vaj) Zahtevnejša obrambna in napadalna taktika za košarkarje mladinske in članske kategorije. Napadalna in obrambna tranzicija. Conske in kombinirane obrambe ter napadi proti njim.

Dr. Frane Erčulj

Tone Krump,
Janez Drvarič,
Mario Gerjević,
Sašo Sekulić

Teorija košarke 2

4

Usmerjanje v igralne vloge. Selekcioniranje pri prehodu iz mladinskih v člansko starostno kategorijo.

Dr. Frane Erčulj

Tone Krump

Praksa

50

 Kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne reprezentance mlajših starostnih kategorij. Kvalitetno in samostojno mora načrtovati vadbeni proces, postaviti cilje vadbenega procesa in preveriti (analizirati) njihovo realizacijo. Voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba o opravljeni praksi.

Dr. Frane Erčulj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

90 ur