Untitled Document

Trener I. razreda

ZA PRIJAVO NA USPOSABLJANJE TRENER I. RAZREDA PIŠITE dr. Franetu Erčulju na frane.erculj@fsp.uni-lj.si

S TO USPOSOBLJENOSTJO LAHKO KANDIDAT VODI VSE EKIPE

 

Vsebinski del programa

Opis in namen

V besedilu uporabljeni izrazi trener 1. razreda, trener, kandidat, tečajnik in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Temeljni cilj:

 • usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja članskih moštev

Trajanje usposabljanja: 80 ur in sicer:

 • 40 ur (praksa v okviru košarkarskega tabora KZS),
 • 40 ur (individualno seminarsko delo).

Program sta sestavila dr. Frane Erčulj in dr. Brane Dežman. Sprejet je bil na izvršnem odboru Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije 5.10.2011.
Program bo izvajala Košarkarska zveza Slovenije ali druga organizacija, ki jo pooblasti Košarkarska zveza Slovenije.
Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci:
Vodja programa usposabljanja je dr. Frane Erčulj. Specialne vsebine bodo izvajali priznani strokovnjaki s področja košarke, ki jih bo predlagal vodja programa usposabljanja.
Predvideni obseg vpisa: do 6 kandidatov letno.

Pogoji vpisa

Kandidat mora za prijavo na usposabljanje za pridobitev naziva Trener košarke 1. razreda izpolnjevati naslednje pogoje:

 • naziv Trener košarke (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 8),
 • 2 leti športno pedagoških izkušenj (vsaj eno leto pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij v košarki).
 • študenti FŠ (program Športna vzgoja), ki so opravili vse obveznosti pri izbirnem predmetu Košarka 4 – 12 KT .

Pogoji napredovanja

Trener košarke 1. razreda je najvišji naziv usposobljenosti v košarki zato napredovanje ni predvideno.

Pogoji dokončanja

Kandidat morajo za pridobitev naziva Trener košarke 1. razreda opraviti naslednje obveznosti:

 • pozitivno ocenjena seminarska naloga,
 • uspešno opravljen izpit na temo seminarske naloge (izpit je lahko pisne ali ustne oblike v dogovoru z vodjo usposabljanja),
 • potrdilo o udeležbi in pozitivno ocenjena praksa na praktičnem usposabljanju v okviru košarkarskega tabora KZS ali drugi ustrezni aktivnosti, ki jo potrdi izvršni odbor ZKTS.
 • Naziv TRENER KOŠARKE 1. RAZREDA lahko prejmejo tudi študenti FŠ (stari študijski program), ki so opravili vse obveznosti pri predmetu Košarka – izbirni program.
 • Naziv TRENER KOŠARKE 1. RAZREDA lahko prejmejo tudi študenti FŠ (program Športno treniranje) z opravljenimi obveznostmi pri predmetu Šport A – Košarka.
 • Naziv TRENER KOŠARKE 1. RAZREDA prejmejo tudi študenti FŠ (program Športna vzgoja), ki so opravili vse obveznosti pri izbirnem predmetu Košarka 4 – 12 KT in zagovarjali diplomsko nalogo na temo košarke.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke 1. razreda.
Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

Opombe in literatura

Študijska in izpitna literatura:

 • Dežman, B. s sodelavci (2003). Stanje in smernice razvoja košarke v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za šport.
 • Dežman, B. (2004). Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Erčulj, F. (1999). Conske in kombinirane obrambe ter napadi proti njim. Ljubljana: Inštitut za šport.
 • Erčulj, F. (2007). Odkrivanje, vtekanje in preigravanje centra (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Wissel, H. (1994). Steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Trninić, S. (1996). Analiza i učenje košarkaške igre. Pula: Vikta d.o.o.
 • Wooten, B. (1992). Coaching Basketball Successfully. Champaign: Leisure Press.
 • Wilkens, L. (1998). Kondicijska priprava (prevod). Domžale: KK Helios
 • Bračič, M. (2007). Razvijanje moči s prostimi utežmi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Čoh, M. in Bračič, M. (2010). Razvoj hitrosti v kondicijski pripravi športnika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Čoh, M. (2007). Streching (DVD). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštittu za šport.
 • NBCCA (2007). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Brittenham, G. (1996). Complete Conditioning for basketball. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Paye, B. (1996). Playing the post. Basketball Skills and Drills. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Bompa, T. (1999). Theory an Methodology of Training (4th edition). Champaign, IL: Human kinetics.
 • Brzycki, M., Brown, S. (1993). Conditioning for Basketball. Masters Press.
 • Smith, D. (1999). Basketball. Multiple offense and defense. San Francisco: Peason Education.
 • Krause, J.V., Meyer, D., Meyer, J (1999). Basketball. Skills & Drills. Champaign, IL: Human kinetics.
 • ASEP (2007). Coaching basketball. Techical and tactical skills. Champaign, IL: Human kinetics.
 • Vsa elektronska gradiva na spletni strani ZKTS (http://www.kosarkarski-trenerji.com/)
 • Vsa gradiva iz knjižnice in videoteke ZKTS
 • Trenerski bilten TRENER KOŠARKE
 • Strokovna revija ASSIST FIBA Magazine (www.fiba.com)

 

Predmetnik

Predmet

Št. ur

Opis predmeta

Nosilec

Predavatelj(i)

Seminar

40

 Usposabljanje zajema študij strokovne literature, konzultacije z mentorjem, izdelavo seminarske naloge in izpit na temo seminarske naloge. Temo seminarske naloge določi oz. potrdi mentor (lahko na predlog kandidata).

Dr. Frane Erčulj

 

Praksa

40

Usposabljanje zajema aktivno udeležbo oz. praktično usposabljanje na košarkarskem taboru Košarkarske zveze Slovenije. Kandidat vodi eno od vadbenih skupin po programu dela, ki ga pripravi vodja tabora.  Izjemoma se kandidatu lahko prizna tudi aktivna udeležba na kakšnem mednarodnem taboru (kliniki) ali ustrezna druga aktivnost v obsegu najmanj 40 ur, ki jo potrdi izvršni odbor ZKTS.

Dr. Frane Erčulj

 

 

 

 

 

 

Skupaj

80ur