Untitled Document

Trener mladih

INFORMATIVNA PRIJAVA

25.5. - 23.6.2018 - PRIJAVNICA

S TO USPOSOBLJENOSTJO LAHKO KANDIDAT VODI EKIPE U15 IN MLAJŠE

Vsebinski del programa

Opis in namen

V besedilu uporabljeni izrazi trener mladih, kandidat, tečajnik in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Temeljni cilji:

 • seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol,
 • usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

Trajanje usposabljanja: 130 ur

 • 40 ur (splošne vsebine),
 • 40 ur (specialne vsebine),
 • 50 ur (praksa)

Sestavljavec programa:
Program sta sestavila dr. Frane Erčulj in dr. Brane Dežman in. Sprejet je bil na izvršnem odboru Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije.
Program bo izvajala Košarkarska zveza Slovenije ali druga organizacija, ki jo pooblasti Košarkarska zveza Slovenije.
Kadrovske zahteve za izvedbo programa in predvideni nosilci:
Vodja programa usposabljanja je dr. Frane Erčulj. Specialne vsebine bodo izvajali priznani strokovnjaki s področja košarke, ki jih bo predlagal vodja programa usposabljanja. Splošne vsebine bodo izvajali strokovnjaki s posameznega področja, prav tako na predlog vodje programa usposabljanja. 
Predvideni obseg vpisa: do 40 kandidatov letno.

Pogoji vpisa

Kandidat mora za prijavo na usposabljanje za pridobitev naziva Trener mladih košarke:

 • najmanj 3 letna poklicna šola,
 • polnoletnost,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj

Pogoji napredovanja

 

Povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7 ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1, 2 in 3 ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični del najmanj 9) je pogoj za vpis v program usposabljanja Trener košarke.

Pogoji dokončanja

 

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:
a)    teoretični izpit iz splošnih predmetov,
b)    izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,
Vse izpite lahko kandidat opravlja pisno ali ustno v dogovoru z vodjo usposabljanja.
c)    kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.
d) uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi vodja usposabljanja.
Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih.
Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

Opombe in literatura

Študijska in izpitna literatura:
a) za splošne predmete

 • Dežman, B. (2005). Osnove teorije treniranja v izbranih moštvenih športnih igrah. Ljubljana: Inštitut za šport.
 • Dežman, B. (1996)  Dnevnik dela za trenerje mlajših kategorij. Ljubljana: Košarkarska zveza Slovenije.
 • Dežman, B., Kobilica, A. (1995). Priročnik za organizatorje šolskih tekmovanj. Ljubljana: KZS .
 • Šugman, R., Bednarik, J. in Kolarič, B. (2007). Športni menedžment. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Hadžić, V. (2010). Medicina športa (skripta, za interno uporabo). Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Dervišević, E. in Vidmar, J. (2011). Vodič športne prehrane Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Tušak M. in M. (1995). Psihološke osnove treniranja. Ljubljana: Inštitut za šport.
 • Tušak, M. (2001). Psihologija športa mladih. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije.
 • Kajtna, T., in Jeromen, T. (2007). Šport z bistro glavo. Ljubljana: samozaložba.
 • Kajtna, T. in Tušak, M. (2007). TRENER : športna psihologija in trenerji. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Dežman, B. in Erčulj, F. (2005). Kondicijska priprava v košarki. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

b) za specialne predmete

 • Dežman, B. (1993)  Mala košarka. Ljubljana: Sport select.
 • Dežman, B. (2004). Košarka za mlade igralce in igralke. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Dežman, B. (2000). Metodika učenja košarke v osnovni in srednji šoli (pisno in video gradivo). Ljubljana: Zavod ŠKL.
 • Dežman, B. in Dežman, C. (2004). Igre z žogo v prvem triletju OŠ. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Dežman, B. (2013). Vsebinska zasnova in dolgoročni cilji  večletne priprave košarkarjev in košarkaric starih do 14 let. (http://www.kosarka-dezman.com/).
 • Dežman, B., Gašparin, D. (2013). Pregled minimalnih košarkarskih znanj za dečke in deklice u10, u12 in u14 (http://www.kosarka-dezman.com/).
 • Erčulj, F. (2013). Osnovne značilnosti in metodika učenja vodenja žoge in metov na koš (DVD). Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Erčulj, F. (2013). Metodika učenja košarkarskih iger na en koš. Šport, 61 (3-4), 13-20.
 • Ličen, S., Erčulj, F. (2004).  Pravila za košarkarske sodnike pripravnike.  Ljubljana: Inštitut za šport.
 • Ličen, S., Erčulj, F. (2004). Priročnik za sojenje male košarke. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • ASEP (2001). Coaching Youth Basketball. Chamaign, IL: Human Kinetics.
 • Bompa, T. O. (2000). Total training for young champions. Chamaign, IL: Human Kinetics.
 • Paye, B., Paye, P. (2001). Youth basketball drills. Chamaign, IL: Human Kinetics.

 

 

Predmetnik

Predmet

Št. ur

Opis predmeta

Nosilec

Predavatelj(i)

Osnove pedagogike in didaktike v športu

5

Temeljni didaktični pojmi (cilji, vsebine, učne metode, učne oblike), pedagoški vidik delovanja trenerja.

Dr. Marjeta Kovač

Dr. Jera Gregorc

Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje;

5

Zakonodaja na področju športa, Organiziranost športa , Financiranje športa , Naloge športnega managementa (snovanje, anticipacija, načrtovanje, organiziranje, vodenje, poročanje, nadzorovanje, ocenjevanje) , Oblike športnega managementa (organizacije, objekti, rekreativni šport, vrhunski šport)

Dr. Janez Vodičar

Mag. Vinko Zovko

Osnove športne medicine in prva pomoč

8

Prva pomoč pri poškodbah kosti in sklepov, Preventiva poškodb pri otrocih

Dr. Vedran Hadžić

Dr. Anja Žonta,
Silva Jošt

Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu

8

Motorično učenje - motivacijski procesi - posebnosti pri delu z mladimi - skupinska dinamika

Mag. Aleš Vičič

 

Osnove teorije in metodike športnega treniranja

15

Načela treniranja, Razvoj motoričnih sposobnosti, Ciklizacija in periodizacija, Posebnosti treninga pri različnih starostnih skupinah, Nadzor trenažnega procesa

Dr. Frane Erčulj

Dr. Katja Tomažin,
Dr. Marta Bon,
Dr. Goran Vučković,
Dejan Gašparin

Specialna kondicijska priprava 1

6

(2 uri predavanj, 4 ure vaj) Pomen kondicijskih sposobnosti v košarki. Razvoj osnovnih in specialnih kondicijskih sposobnosti pri mladih košarkarjih. Osnovne diagnosticiranja kondicijskih sposobnosti mladih košarkarjev.

Dr. Frane Erčulj

Slavko Vujin,
Dr. Goran Vučković

Tehnična priprava 1

12

(4 ure predavanj, 8 ur vaj) Klasifikacija košarkarske tehnike. Osnovne značilnosti tehnike gibanja v košarki. Trening osnovnih tehničnih elementov z žogo (vodenje, meti, podaje, lovljenje, varanja) in brez nje.

Dr. Frane Erčulj

Blaž Bergant,
Dejan Gašparin,
Mirko Jurjavčič,
Marko Marković

Taktična priprava 1

14

(4 ure predavanj, 10 ur vaj) Klasifikacija košarkarske taktike. Osnovne značilnosti košarkarske taktike. Trening posamezne, skupinske in skupne taktike pri mladih košarkarjih.

Dr. Frane Erčulj

Blaž Bergant, Gašparin,
Mirko Jurjavčič,
Marko Marković

Teorija košarke 1

3

Osnove motoričnega učenja. Katalog tehnično – taktičnih znanj, ki jih bi morali obvladati najmlajši, mlajši in starejši dečki oziroma deklice. Pravilnik o licenciranju košarkarskih trenerjev.

Dr. Frane Erčulj

Mirko Jurjavčič,
Dejan Gašparin

Košarkarska pravila

4

(2 uri predavanj, 2 uri vaj) Košarkarska pravila, sodniški znaki, mehanika sojenja dveh in treh sodnikov.

Roman Kolar

 

Praksa 1

50

Kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli. Ustrezno mora načrtovati vadbeni proces. Pravilno postaviti cilje vadbenega procesa in preveriti (analizirati) njihovo realizacijo. Kandidat sodeluje pri vodenju vadbenega procesa in ga je sposoben tudi samostojno voditi pod nadzorom mentorja. Voditi mora dnevnik dela ter predložiti in potrdilo kluba o opravljeni praksi in mnenje mentorja.

Dr. Frane Erčulj

 

Skupaj

130 ur